Xuân mai Tower Thanh Hóa tiếp tục bàn giao tòa thứ 2 vượt tiến độ